De "Meta Refresh" methode

De Meta tag refresh is een van de weinige manieren die een zoekmachine kan lezen en die ook zonder gevolgen gebruikt kan worden. Let wel op dat er een redelijke vertraging in zit van minimaal 5 seconde voordat een zoekmachine het gaat zien als spam.

<head>
...titel, beschrijving, etc...
<meta http-equiv="refresh" content="5;url=pagina.html">
</head>

De content parameter bestaat uit 2 variabele gescheiden door een ;

De eerste variabele is het aantal seconde van vertraging
De tweede variabele is de pagina waarnaartoe de huidige pagina zal veranderen wanneer de vertraging is verstreken.

De "Javascript" methode

De javascript methode is niet te lezen door een zoekmachine. Voor zover bekend is er nog geen zoekmachine die de javascript code ook parsed. De code kan overal op de pagina geplaatst worden maar het beste is in de header van je pagina.

<head>
<script language="javascript">
<!--
location.replace("pagina.html")
//-->
</script>
...titel, beschrijving, etc...
</head>

Het gebruik van de replace methode in plaats van de location zorgt er voor dat de pagina ook vervangen wordt in de geschiedenis lijst. Dit is vooral wenselijk wanneer de bezoeker van je website ook gebruik maakt van de terug knop in zijn browser. Bij de replace methode zal de gebruiker terug gaan naar de pagina van voor de redirect. Bij de location methode zal de gebruiker terug gan naar de pagina met de redirect en zal dus weer op dezelfde pagina uit komen waar hij juist van weg wil.

De "Form" methode

Het gebruik van een formulier is ook een manier die niet gelezen kan worden door een zoekmachine. Middels een simpele javascript is het mogelijk dit formulier te gebruiken op het moment dat de pagina is geladen.

Door gebruik te maken van hidden waardes is het mogelijk om extra informatie samen met het formulier mee te sturen naar de volgende pagina. Dit is echter niet nodig.

<head>
<script language="javascript">
<!--
document.redirectForm.submit()
//-->
</script>
...titel, beschrijving, etc...
</head>
<body>
<form name="redirectForm" action="pagina.html" method="get">
<input type="hidden" name="huidigePagina" value="index.html">
</form>
...pagina content...


De "header" methode

De header methode is de schoonste methode voor een zoekmachine. Naast de redirect kun je ook een status code mee sturen. Deze statis geeft een zoekmachine extra informatie over de nieuwe pagina. bijvoorbeeld of de redirect tijdelijk is of permanent.

Redirect in PHP code

<?php

header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: http://www.internetzoekmachineoptimalisatie.nl/");

?>

Redirect in ASP-VBScript

<%@ Language=VBScript %>
<%
' Permanent redirection
Response.Status = "301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location", "http://www.internetzoekmachineoptimalisatie.nl/"
Response.End
%>

Header status codes

100 = "HTTP/1.1 100 Continue",
101 = "HTTP/1.1 101 Switching Protocols",
200 = "HTTP/1.1 200 OK",
201 = "HTTP/1.1 201 Created",
202 = "HTTP/1.1 202 Accepted",
203 = "HTTP/1.1 203 Non-Authoritative Information",
204 = "HTTP/1.1 204 No Content",
205 = "HTTP/1.1 205 Reset Content",
206 = "HTTP/1.1 206 Partial Content",
300 = "HTTP/1.1 300 Multiple Choices",
301 = "HTTP/1.1 301 Moved Permanently",
302 = "HTTP/1.1 302 Found",
303 = "HTTP/1.1 303 See Other",
304 = "HTTP/1.1 304 Not Modified",
305 = "HTTP/1.1 305 Use Proxy",
307 = "HTTP/1.1 307 Temporary Redirect",
400 = "HTTP/1.1 400 Bad Request",
401 = "HTTP/1.1 401 Unauthorized",
402 = "HTTP/1.1 402 Payment Required",
403 = "HTTP/1.1 403 Forbidden",
404 = "HTTP/1.1 404 Not Found",
405 = "HTTP/1.1 405 Method Not Allowed",
406 = "HTTP/1.1 406 Not Acceptable",
407 = "HTTP/1.1 407 Proxy Authentication Required",
408 = "HTTP/1.1 408 Request Time-out",
409 = "HTTP/1.1 409 Conflict",
410 = "HTTP/1.1 410 Gone",
411 = "HTTP/1.1 411 Length Required",
412 = "HTTP/1.1 412 Precondition Failed",
413 = "HTTP/1.1 413 Request Entity Too Large",
414 = "HTTP/1.1 414 Request-URI Too Large",
415 = "HTTP/1.1 415 Unsupported Media Type",
416 = "HTTP/1.1 416 Requested range not satisfiable",
417 = "HTTP/1.1 417 Expectation Failed",
500 = "HTTP/1.1 500 Internal Server Error",
501 = "HTTP/1.1 501 Not Implemented",
502 = "HTTP/1.1 502 Bad Gateway",
503 = "HTTP/1.1 503 Service Unavailable",
504 = "HTTP/1.1 504 Gateway Time-out"